Lokalizacje

ROZWAŻANE lokalizacje

Q&A

Uzyskanie decyzji zasadniczej to pierwszy obowiązkowy krok formalno-prawny w procesie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzję tę wydaje minister właściwy do spraw energii na wniosek inwestora. Jest to decyzja polityczna, która określa podstawowe parametry inwestycji, takie jak rozważane technologie, moc elektrowni oraz potencjalne gminy lokalizacyjne. Decyzja zasadnicza uprawnia inwestora do ubiegania się o dalsze pozwolenia niezbędne do realizacji projektu. Jednak uzyskanie decyzji zasadniczej nie oznacza natychmiastowego rozpoczęcia budowy. Po jej uzyskaniu, inwestor musi przejść przez kolejne etapy procedury administracyjnej, które obejmują:

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: wydawana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Inwestor musi przygotować raport o oddziaływaniu na środowisko, który zawiera szczegółowe analizy wpływu planowanego obiektu na różne aspekty środowiska naturalnego i społecznego, oraz propozycje działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków.
  2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji: wydawana przez właściwego miejscowo wojewodę, decyzja ta określa szczegółowe warunki techniczne i środowiskowe inwestycji oraz nieruchomości objęte inwestycją.
  3. Zezwolenie na budowę od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA): inwestor musi uzyskać zezwolenie na budowę od Prezesa PAA, które jest wydawane po ocenie raportu lokalizacyjnego i przygotowaniu wstępnego raportu bezpieczeństwa. Zezwolenie to jest warunkowane spełnieniem przez inwestora wymogów bezpieczeństwa, posiadaniem odpowiednich środków finansowych oraz zatrudnieniem kwalifikowanej kadry.
  4. Pozwolenie na budowę: po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i zezwolenia na budowę, inwestor może ubiegać się o pozwolenie na budowę, które również wydaje wojewoda.

 

Proces uzyskiwania tych pozwoleń jest złożony i wymaga szczegółowych analiz, badań oraz konsultacji społecznych. Każdy z etapów procedury musi być dokładnie przeprowadzony, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i minimalizację ryzyka dla środowiska i ludności. Uzyskanie decyzji zasadniczej jest to dopiero początek drogi prowadzącej do rozpoczęcia budowy SMR, co oznacza, że budowa nie rozpocznie się bezpośrednio po jej ogłoszeniu.

Inwestycja w elektrownię jądrową typu SMR przyniesie liczne korzyści dla lokalnej społeczności i regionu. Budowa i eksploatacja takiej elektrowni przyczyni się do wzrostu gospodarczego, poprawy infrastruktury oraz zwiększenia zatrudnienia.

Nowe miejsca pracy

Etap budowy: Budowa SMR jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania dużej liczby specjalistów z różnych dziedzin. Inwestycja ta generuje bezpośrednie miejsca pracy dla inżynierów, techników, budowlańców oraz pracowników wsparcia. Przykłady z innych krajów pokazują, że przy budowie elektrowni jądrowej może pracować nawet kilka tysięcy osób, co znacząco stymuluje lokalny rynek pracy.

Etap eksploatacji: Po zakończeniu budowy, elektrownia będzie wymagać stałego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach takich jak inżynieria jądrowa, obsługa techniczna, bezpieczeństwo oraz administracja. Stałe miejsca pracy zapewnią stabilne dochody dla lokalnej społeczności i przyczynią się do zmniejszenia bezrobocia w regionie.

Rozwój infrastruktury Inwestycje towarzyszące: budowa SMR wiąże się z koniecznością rozbudowy lub modernizacji lokalnej infrastruktury, w tym dróg, mostów oraz systemów energetycznych i komunikacyjnych. Takie inwestycje nie tylko ułatwią realizację projektu, ale także przyniosą długoterminowe korzyści dla lokalnej społeczności, poprawiając dostępność i jakość usług publicznych. Infrastruktura mieszkaniowa i usługowa: w trakcie budowy elektrowni mogą powstać nowe osiedla mieszkaniowe dla pracowników, a także obiekty usługowe, takie jak sklepy, restauracje czy placówki medyczne. To przyczyni się do wzrostu standardu życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności regionu.

Wzrost gospodarczy Bezpośredni wpływ ekonomiczny: budowa i eksploatacja SMR generują znaczące dochody dla lokalnych przedsiębiorstw dostarczających materiały, usługi i produkty niezbędne do realizacji projektu. Wzrost popytu na lokalne produkty i usługi stymuluje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyciąga inwestycje zewnętrzne.

Podatki i opłaty: elektrownia jądrowa jest źródłem znacznych dochodów podatkowych dla gminy, na której terenie się znajduje. Podatek od nieruchomości oraz inne opłaty związane z działalnością elektrowni przyczyniają się do zwiększenia budżetu gminy, co pozwala na realizację dodatkowych projektów społecznych i infrastrukturalnych.

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami

Wzmacnianie lokalnego łańcucha dostaw: budowa SMR stwarza możliwość współpracy z lokalnymi dostawcami, co skraca łańcuchy dostaw i zwiększa efektywność projektu. Włączenie lokalnych przedsiębiorstw do realizacji inwestycji przyczynia się do rozwoju ich kompetencji, innowacyjności i konkurencyjności na rynku.

Transfer technologii i wiedzy: współpraca z międzynarodowymi ekspertami i firmami specjalizującymi się w technologiach jądrowych może przyczynić się do transferu wiedzy i nowoczesnych technologii do regionu. Szkolenia, warsztaty i programy edukacyjne związane z projektem mogą zwiększać kompetencje lokalnej siły roboczej i przyczyniać się do budowania specjalistycznego kapitału ludzkiego w regionie.

Programy wsparcia społecznego Edukacja i rozwój kompetencji: inwestorzy często realizują programy społeczne mające na celu wsparcie lokalnych inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Współpraca z lokalnymi szkołami i uczelniami może prowadzić do powstawania specjalistycznych programów edukacyjnych, które przygotowują młode pokolenia do pracy w nowoczesnym sektorze energetycznym.

Wsparcie dla społeczności: programy wspierające inicjatywy społeczne, takie jak renowacja miejsc historycznych, inwestycje w zieloną infrastrukturę czy organizacja wydarzeń kulturalnych, pomagają budować pozytywne relacje między inwestorem a lokalną społecznością.

Inwestycja w reaktor typu SMR przyniesie wiele korzyści dla gminy i lokalnej społeczności. Dzięki nowym miejscom pracy, rozwojowi infrastruktury, wzrostowi gospodarczemu oraz programom wsparcia społecznego, SMR może stać się katalizatorem pozytywnych zmian w regionie. Kluczowe jest, aby inwestorzy i lokalne władze współpracowali na rzecz zrównoważonego rozwoju, uwzględniając potrzeby i oczekiwania mieszkańców

Industria Nuclear Solutions, będąca częścią Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA, skupia się na rozwijaniu innowacyjnych i zrównoważonych technologii w dziedzinie energetyki jądrowej. Głównym obszarem działalności jest wdrażanie małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce, które mają na celu dekarbonizację regionalnej infrastruktury oraz produkcję wodoru. Firma współpracuje z Rolls-Royce SMR w celu budowy i eksploatacji tych reaktorów, a także uczestniczy w globalnym łańcuchu dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR.

Głównymi celami są zbudowanie reaktorów SMR dla dekarbonizacji regionalnej infrastruktury oraz wykorzystanie tych reaktorów do produkcji wodoru.

Przewidywany okres eksploatacji elektrowni wykorzystującej reaktor SMR to 60 lat.

Tak, SMR może być wykorzystany do odzyskiwania skalowalnej ilości energii cieplnej do wykorzystania w systemach ciepłowniczych lub w zakładach przemysłowych, w tym do produkcji wodoru.

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.